Wednesday, 27 November 2013

Montsant — L'Enderrocada

During late summer and early autumn, Dani Andrada and Òscar Giménez developed the extremely impressive central section of L'Enderrocada (Pages 274 - 275 of Tarragona Climbs) equipping some very hard routes. Several projects still await first ascents...
Although south-facing, the cliff is so steep that in summer most of the overhanging lower wall is shaded from mid-afternoon onwards. In winter the wall receives sun for much of the day.
Please remember that there is a bird-ban in place at this sector (1st January - 15th July).
The new routes are situated a few metres right of 'La Xurreria' (No. 11 in Tarragona Climbs).

Des de finals d'estiu fins a començament de tardor, el Dani Andrada i l'Òscar Giménez, han equipat un sector espctacular a la part central de L'Enderrocada (Pàgines 274 - 275 de Tarragona Climbs) equipant algunes vies molt difícils. Algunes són encara projectes sense primera ascensió...
Tot i ser cara sud, la paret és tan desplomada, que a l'estiu quasi tota la part inferior està a l'ombra des de mig matí i endavant. A l'hivern, el sol hi toca quasi tot el dia.
Recordeu que no és permès d'escalar, per protecció de rapinyaires des de l'1 de Gener fins el 15 de Juliol.
Aquestes vies noves se situen uns pocs metres a la dreta de 'La Xurreria' (Núm. 11 a Tarragona Climbs). 


Des de finales de verano hasta inicios de otoño, Dani Andrada y Òscar Giménez, han equipado un sector espctacular en la parte central de L'Enderrocada (Páginas 274 - 275 de Tarragona Climbs) equipando algunas vías muy difíciles. Algunas todavía son proyectos sin primera ascensión...
Aún y ser cara sur, la pared es tan extraplomada, que a en verano casi toda la parte inferior esta a la sombra desde medio día en adelante. En invierno, el sol toca casi todo el día.
Recordar que no se permite escalar, por protección de rapaces desde el 1 de enero hasta el 15 de julio.
Estas vías nuevas se sitúan unos pocos metros a la derecha de 'La Xurreria' (Núm. 11 de Tarragona Climbs).Monday, 11 November 2013

Siurana — La Siuranella-Est

Tarragona Climbs Pages 180-182. No new routes here but quite a few grade changes (mostly downwards, as usual!).

Tarragona Climbs Pàgines 180-182. No hi ha vies noves, però algunes han canviat de grau (cap avall, com és habitual !!).

Tarragona Climbs Pàgines 180-182. No hay vías nuevas, pero si algunos cambios de grado (hacia abajo, como es habitual!).

10) Ramadàn — now ara ahora 8a+ — (was era era 8b)

20) Avance Cangrejo — now ara ahora 7c — (was era era 7b+)

23) La Fiesta del Mondongo  — now ara ahora 6c+ — (was era era 7a)
 
26) Atracción Fecal — now ara ahora 6b+ — (was era era 6c)

32) Hasta la Fixe de la Polla — now ara ahora 7a — (was era era 7a+)

37) Choripete — now ara ahora 7c+ — (was era era 7c+/8a)Siurana — La Siuranella-Centre

Three new lines have been added to La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Pages 174-176). See the topos below for details.

S'han equipat 3 vies noves a La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Pàgines 174-176). Podeu veure les ressenyes a sota.

Se han equipado 3 vías nuevas en La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Páginas 174-176). Ver la topo aquí abajo.
There have also been several grade changes on this sector:
També hi ha hagut canvis de grau en aquest sector:
También ha habido algunos cambios de grado en este sector:

18) Siudrama  — now ara ahora 7b — (was era era 7b+)

19) Memorias de una Sepia — now ara ahora 7c+ — (was era era 8a)
 
20) Cabalgando la Serpiente  — now ara ahora 7b — (was era era 7b/+)


Finally, Route No. 23 in the guide is called:
I per acabar, la via núm. 23 a la guia, s'anomena:
Y para acabar, la vía núm. 23 de la guía, se llama:

El Dit a L'Ull (7b+)


Siurana — La Siuranella-Sud

A direct start has been added to Lola Corwin. The new route is called La Carriola and is 8c+.

S'ha afegit una entrada directa a Lola Corwin. La nova via s'anomena La Carriola i té un grau de 8c+.

Se ha añadido una entrada directa a Lola Corwin. La nueva vía se llama La Carriola y está graduada de 8c+.

Siurana — L'Herbolari

Several new climbs have been added to the left-hand side of Sector L'Herbolari (Tarragona Climbs Page 170). The topo below shows the new routes.

Also, the line of route No. 10 (still a project) — Belladona — is incorrectly shown in the guide as starting from halfway up Cicuta, when in fact it has its own independent start. The name was also wrong, it's actually called Espècies Invasores.

S'han afegit algunes vies al costat esquerra de l'Herbolari (Tarragona Climbs, pàgina 170). Les mostrem a la ressenya de sota.
També, la línia de la via núm. 10 (projecte) — Belladona — està marcada incorrectament a la guia, ja que està descrita començant a mitja via de Cicuta quan de fet té el seu inici independent. El nom també és incorrecte, de fet es diu Espècies Invasores.


Se han añadido algunas vías en el lado izquierdo de l'Herbolari (Tarragona Climbs, página 170). Las mostramos en la topo de abajo.
También, la línea de la vía núm. 10 (proyecto) - Belladona - está marcada incorrectamente en la guía, ya que está descrita empezando a media vía de Cicuta cuando de hecho tiene un inicio independiente. El nombre también es incorrecto, de hecho se llama Espècies Invasores.
Siurana — Grau dels Masets - Baix

A new route has been added between La Muerte del Sponsor and Cener, Beber... On the topo below the route is marked 'A'. No details of name or grade are available as yet.
There are two grade changes on this section of rock:

S'ha equipat una via nova entre La Muerte del Sponsor i Cener, Beber... A la ressenya que reproduïm aqui sota, la via està indicada com 'A'. Encara no hi ha informació encra del nom o grau.
Hi ha dos canvis de grau en aquesta zona:


Se ha equipado una vía nueva entre La Muerte del Sponsor y Cener, Beber... En la topo que reproducimos debajo, la vía está indicada como 'A'. Todavía no hay información del nombre o grado.
Hay dos cambios de grado en esta zona:


19) Cener, Beber.. — now ara ahora 6b+ — (was era era 6c)

20) L'Imbècil — now ara ahora 7b+ — (was era era 7c)


Sunday, 10 November 2013

Siurana — Grau dels Masets - Baix

The topo for the right-hand side of Grau dels Masets - Baix in Tarragona Climbs (Pages 210-211) is incorrect. When preparing the topo we inadvertently got our numbers and lines mixed up. The result was that route listed as No. 21 in the route table — Little Ted —  should in fact have been shown as route No. 20; route No. 22 in the table— Aleva — should have been shown as No. 21. The error continued rightwards across the whole sector.
In the year since the guidebook was published there have also been several grade changes, and two  lines have had there lower-offs moved several metres higher.
Here is the revised topo.

La ressenya pel costat dret del Grau dels Masets - Baix a la guia Tarragona Climbs (pàgines 210-211) no és correcta. Quan vam fer la ressenya vam barrejar per error els números i les vies. El resultat va ser que la via núm. 21 a la taula - Little Ted - hauria de ser la 20. I la via 22 a la taula - Aleva - hauria de ser la 21. L'error continua cap a la dreta i per tot el sector.
Ja fa un any que es va publicar la guia, i també hi ha hagut alguns canvis en els graus, i a dues vies sel's ha pujat la reunió més amunt.
Aquí teniu una ressenya actualitzada.

La reseña del lado derecho del Grau dels Masets - Baix en la guía Tarragona Climbs (páginas 210-211) no es correcta. Cuando hicimos la reseña, mezclamos por error los números y las vías. El resultado fue que la vía núm. 21 de la tabla - Little Ted - debería ser la 20. Y la vía 22 a la tabla - Aleva - debería de ser la 21. El error continua hacia la derecha y para todo el sector.
Ya hace un año que se publicó la guía, y también ha habido algunos cambios en los grados, y a en dos vías se les ha elevado la reunión.
Aquí tenéis una topo actualizada.