Monday, 11 November 2013

Siurana — L'Herbolari

Several new climbs have been added to the left-hand side of Sector L'Herbolari (Tarragona Climbs Page 170). The topo below shows the new routes.

Also, the line of route No. 10 (still a project) — Belladona — is incorrectly shown in the guide as starting from halfway up Cicuta, when in fact it has its own independent start. The name was also wrong, it's actually called Espècies Invasores.

S'han afegit algunes vies al costat esquerra de l'Herbolari (Tarragona Climbs, pàgina 170). Les mostrem a la ressenya de sota.
També, la línia de la via núm. 10 (projecte) — Belladona — està marcada incorrectament a la guia, ja que està descrita començant a mitja via de Cicuta quan de fet té el seu inici independent. El nom també és incorrecte, de fet es diu Espècies Invasores.


Se han añadido algunas vías en el lado izquierdo de l'Herbolari (Tarragona Climbs, página 170). Las mostramos en la topo de abajo.
También, la línea de la vía núm. 10 (proyecto) - Belladona - está marcada incorrectamente en la guía, ya que está descrita empezando a media vía de Cicuta cuando de hecho tiene un inicio independiente. El nombre también es incorrecto, de hecho se llama Espècies Invasores.
No comments:

Post a Comment