Sunday, 10 November 2013

Siurana — Grau dels Masets - Baix

The topo for the right-hand side of Grau dels Masets - Baix in Tarragona Climbs (Pages 210-211) is incorrect. When preparing the topo we inadvertently got our numbers and lines mixed up. The result was that route listed as No. 21 in the route table — Little Ted —  should in fact have been shown as route No. 20; route No. 22 in the table— Aleva — should have been shown as No. 21. The error continued rightwards across the whole sector.
In the year since the guidebook was published there have also been several grade changes, and two  lines have had there lower-offs moved several metres higher.
Here is the revised topo.

La ressenya pel costat dret del Grau dels Masets - Baix a la guia Tarragona Climbs (pàgines 210-211) no és correcta. Quan vam fer la ressenya vam barrejar per error els números i les vies. El resultat va ser que la via núm. 21 a la taula - Little Ted - hauria de ser la 20. I la via 22 a la taula - Aleva - hauria de ser la 21. L'error continua cap a la dreta i per tot el sector.
Ja fa un any que es va publicar la guia, i també hi ha hagut alguns canvis en els graus, i a dues vies sel's ha pujat la reunió més amunt.
Aquí teniu una ressenya actualitzada.

La reseña del lado derecho del Grau dels Masets - Baix en la guía Tarragona Climbs (páginas 210-211) no es correcta. Cuando hicimos la reseña, mezclamos por error los números y las vías. El resultado fue que la vía núm. 21 de la tabla - Little Ted - debería ser la 20. Y la vía 22 a la tabla - Aleva - debería de ser la 21. El error continua hacia la derecha y para todo el sector.
Ya hace un año que se publicó la guía, y también ha habido algunos cambios en los grados, y a en dos vías se les ha elevado la reunión.
Aquí tenéis una topo actualizada.


2 comments: